Projekty

Výpočtové prostriedky HPCC sú využívané pre výskum v oblastiach informatiky, teoretickej chémie a fyziky.

Zoznam projektov

Názov Interactions in bio and nanosystems
ID UMB-APVV-0059-10
Abstract
Zodpovedný riešiteľ RNDr. Šimon Budzák
Spoluriešitelia

RNDr. Miroslav Iliaš

doc. RNDr. Miroslav Medveď PhD.

Trvanie projektu 2012 - 2018
Využitie zdrojov

2 555 506:08:23


2012: 29.85 %
2013: 55.81 %
2014: 10.05 %
2015: 00.91 %
2016: 00.47 %
2017: 02.88 %
2018: 00.03 %
Názov DWD
ID UMB-DWD
Abstract
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Jaroslav Chovan PhD.
Spoluriešitelia
Trvanie projektu 2013 - 2016
Využitie zdrojov

177 199:09:03


2013: 37.31 %
2014: 49.62 %
2015: 08.31 %
2016: 04.75 %
Názov Automatizované spracovávanie trasologických objektov
ID UMB-FPV-KI-APTO
Abstract Cieľom projektu je zvýšenie rýchlosti práce trasologických expertov a zvýšenie efektívnosti využitia trasologických stôp v procese vyšetrovania kriminalisticky relevantných udalostí. Ďalším cieľom je vytvorenie trasologickej databázy obuvi pneumatík a vytvorenie aplikácie schopnej automatizovane rozpoznať charakteristické atribúty dezénov podošiev obuvi a pneumatík a vyselektovať z rádovo 10 000 podobných objektov úzku množinu objektov, ktoré sú s nimi vizuálne najpodobnejšie.
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Michal Vagač
Spoluriešitelia
Trvanie projektu 2017 - 2017
Využitie zdrojov

4 059:31:10


2017: 100.00 %
Názov Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB
ID UMB-ITMS-26110230082
Abstract
Zodpovedný riešiteľ RNDr. Šimon Budzák
Spoluriešitelia

RNDr. Miroslav Iliaš

doc. RNDr. Miroslav Medveď PhD.

Trvanie projektu 2013 - 2018
Využitie zdrojov

2 120 441:25:38


2013: 04.26 %
2014: 14.80 %
2015: 46.83 %
2016: 23.71 %
2017: 10.26 %
2018: 00.13 %

Informatika

Skupina paralelných a vysokovýkonných výpočtov na Katedre informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici skúma, navrhuje, implementuje a testuje:

  1. Modely a algoritmy vzájomného vylučovania procesov v paralelných procesoch na počítačových klastroch.
  2. Dynamické modely rozvrhovania a plánovanie úloh na výpočtových klastroch, gridoch a cloudoch, na báze optimalizácie pomocou častíc roja PSO, resp. na hybridnom princípe, ktorý integruje PSO a harmonické vyhľadávanie. Funkčnosť a spoľahlivosť modelu je overovaná dynamickým generovaním nového rozvrhu pre sadu úloh, aktualizovanú v krátkom časovom úseku, na základe masívnych údajov generovaných priamo z gridového monitora.
  3. Transformácie algoritmov interpolačných výpočtov (IDS, Kriging a splinová interpolácia) do klastrového prostredia a porovnania výkonu pre výpočet interpolácií na GPGPU s využitím CUDA, viacjadrových procesorov s využitím OpenMP a samotného klastra s využitím OpenMPI.  Pre grafické karty bol vytvorený modifikovateľný portál, ktorý umožňuje zasielať namerané hodnoty z rôznych zrážkomerných staníc na interpolačný výpočet.

Medzi pripravované úlohy patrí modelovanie scén virtuálnej reality v rozbiehajúcom sa projekte zameranom na pomoc ľuďom trpiacim rôznymi druhmi fóbií.

Teoretická chémia

Skupina teoretickej a počítačovej chémie na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici skúma chemické systémy a ich vlastnosti v základnom a excitovanom stave modernými metódami kvantovej chémie:

  1. výpočty elektrických a optických vlastností konjugovaných systémov,
  2. relativistické výpočty a vývoj príslušných metód na báze dvojkomponentného a štvorkomponentných Hamiltoniánov,
  3. výpočty vlastností a excitačných energií komplexov s prenosom náboja a 
  4. štúdium medzimolekulových interakcií v biologicky a medicínsky zaujímavých molekulových systémoch.

Pre svoj vedecký výskum využívame voľne prístupné aj komerčné kvantovochemické programy (Gaussian, Gamess, DIRAC, Dalton a ďalšie). Klaster predstavuje výrazné posilnenie produkčnej výpočtovej kapacity, čím umožňuje podstatne rýchlejšie a efektívnejšie získavať presnejšie predpovede elektrónovej a molekulovej štruktúry. Okrem chemicky významných aplikácií sa skupina v súčasnosti zaoberá aj návrhom a testovaním škálovateľnosti paralelizmu vzhľadom na konkrétne hardvérové výpočtové prvky klastra a zároveň overuje maximálnu veľkosť cieľových systémov opísateľných v rámci daných elektrónovoštruktúrnych metód.

Fyzika

Infraštruktúra klastra je využitá vo výskume skupiny zameranej na jadrovú fyziku v extrémnych podmienkach. Zameranie je predovšetkým na fenomenológiu ultrarelativistických jadrových zrážok a kompaktných hviezd. V týchto situáciách sa stretávame s jadrovou hmotou pri veľmi vysokých teplotách alebo hustotách energie. Jadrové zrážky, aké sú experimentálne skúmané napríklad na urýchľovači LHC, pomáhajú skúmať stav hmoty v ranom vesmíre krátko po Veľkom tresku. Výpočtová kapacita je využitá najmä na Monte Carlo simulácie produkcie silno interagujúcich častíc v jadrových zrážkach a plánujeme aj hydrodynamické simulácie vývoja horúcej zóny produkovanej v týchto zrážkach.