Štatút HPCC UMB

I. Základné ustanovenia

 1. Centrum pre vysokovýkonné počítanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej HPCC UMB, z anglického názvu High-Performance Computing Centre) je súčasťou Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela (ďalej FPV UMB) v zmysle čl.3 ods.1 Štatútu FPV UMB.
 2. HPCC UMB koncentruje výskumný,  vzdelávací a technický potenciál v oblasti vysokovýkonného počítania a skvalitňuje výsledky výskumnej činnosti UMB.
 3. Činnosť HPCC UMB sa realizuje za podmienok stanovených v tomto štatúte.

II. Postavenie centra v organizačnej štruktúre FPV UMB

 1. HPCC UMB je samostatnou organizačnou jednotkou v štruktúre FPV UMB s celouniverzitnou pôsobnosťou.
 2. Činnosť HPCC UMB podlieha rozhodnutiam vedenia FPV UMB.
 3. HPCC UMB je lokalizované v priestoroch FPV UMB. Špecifikácia priestorov je uvedená v prevádzkovom a organizačnom poriadku HPCC UMB.

III. Činnosť HPCC UMB

 1. HPCC UMB zabezpečuje nevyhnutné organizačné aktivity slúžiace na podporu výskumu v oblasti vysokovýkonného počítania v súlade s dlhodobým zámerom UMB.
 2. HPCC UMB realizuje nevyhnutné organizačné aktivity súvisiace so zabezpečením   riadenia, správy a využívania Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie  SIVVP UMB (počítačový klaster, gridový uzol), administráciu systému, vrátane zapojenia do európskych gridových štruktúr, ktoré slúžia na výskumné účely pracovníkov na UMB, iných vysokých školách a vedeckých inštitúciách a na spoluprácu s praxou.
 3. HPCC UMB realizuje vzdelávacie aktivity, súvisiace s využívaním SIVVP UMB.

IV. Štruktúra a organizácia HPCC UMB

 1. Základná štruktúra HPCC UMB:
 • Oddelenie prevádzky a bezpečnosti
 • Oddelenie gridov
 • Oddelenie superpočítačov
 1. HPCC UMB spadá do pôsobnosti prodekana pre rozvoj a informatizáciu FPV UMB (ďalej prodekan). Činnosť centra, v zmysle časti III. tohto štatútu je koordinovaná prostredníctvom vedúceho centra. 
 2. Vedúci HPCC UMB riadi činnosť centra poskytujúceho výpočtový výkon Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie. Ide o riadenie činností  pre vysokovýkonné počítanie na troch úrovniach (pre vedecké účely na UMB, pre iné akademické a vedecké inštitúcie a pre spoluprácu s praxou).
 3. Vedúci HPCC UMB riadi činnosť riadi činnosť koordinátorov oddelení, zabezpečuje súčinnosť s Národným centrom pre vysokovýkonné počítanie NACEP SIVVP, je zodpovedný zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi oddeleniami HPCC, riadi popularizáciu vysokovýkonného počítania medzi pracovníkmi UMB a marketingové aktivity voči externým inštitúciám a koordinuje vzdelávanie členov HPCC.
 4. Vedúci HPCC UMB predkladá 1x ročne správu o činnosti a hospodárení HPCC.
 5. Vedúceho HPCC UMB menuje a odvoláva dekan. Funkčné obdobie definuje dekan v menovacom dekréte.
 6. Koordinátori oddelení koordinujú činnosť svojich oddelení. Koordinátorov oddelení menuje prodekan na návrh vedúceho HPCC.
 7. Administrátori zabezpečujú administráciu gridového uzla, vrátane zapojenia do slovenskej a európskej gridovej štruktúry. Zabezpečujú správu, bezpečnosť, spoľahlivosť a monitorovanie činnosti gridového uzla.
 8. Konzultanti vykonávajú vzdelávaciu a konzultačnú činnosť v oblasti používania výpočtového prostredia a určitých aplikačných softvérov, určených pre paralelné a distribuované výpočty. Vzdelávacia a konzultačná činnosť je určená pre podporu vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov a doktorandov UMB.
 9. Administrátori a konzultanti sa vzdelávajú samostatne a tiež koordinovane, v rámci UMB a národného centra SIVVP.
 10. Technickú podporu SIVVP UMB zabezpečuje UAKOM UMB. SIVVP UMB je lokalizované v priestoroch UMB a je majetkom UMB. 

V. Práva a povinnosti členov HPCC UMB

 1. Členstvo v HPCC vzniká a zaniká rozhodnutím prodekana na návrh vedúceho HPCC. Členom HPCC sa môže stať zamestnanec alebo doktorand UMB.
 1. Členovia HPCC UMB majú právo:
 • Realizovať výskumné, vedecké, pedagogické a technické aktivity v súlade so zameraním HPCC UMB.
 • Predkladať vedúcemu HPCC UMB návrhy súvisiace s výskumnými, pedagogickými vedeckými a technickými aktivitami centra.
 • Žiadať prostredníctvom vedúceho HPCC UMB vedenie UMB a FPV UMB o podporu svojej činnosti.
 1. Členovia HPCC UMB majú povinnosť:
 • Riadiť sa pokynmi vedúceho HPCC UMB.  Vedúci nemôže členovi HPCC UMB zadávať úlohy,  ktoré sú v rozpore s úlohami, ktoré má na katedre.
 • Prostredníctvom vedúceho HPCC UMB rešpektovať rozhodnutia vedenia FPV UMB.
 • Účelne využívať finančné prostriedky HPCC.
 • Prostredníctvom vedúceho HPCC UMB predkladať správy o svojej činnosti vedeniu FPV UMB na základe jeho požiadaviek.
 • Prezentovať výsledky svojej činnosti.

VI. Hospodárenie HPCC UMB

 1. HPCC nemá vlastný rozpočet hospodárenia. Zdroje potrebné na realizovanie svojej činnosti a zodpovedajúcich aktivít (MP a bežné výdavky) pokrýva UMB z vlastných zdrojov a v prípade nutnosti s určitou participáciou FPV UMB v miere podľa vzájomnej dohody. Predpokladá sa získavanie externých finančných zdrojov z grantov, resp. zo sponzoringu.

Publikácie

Vážení používatelia,

v publikáciách, ktoré vznikli s využitím prostriedkov HPC klastra UMB prosím uvádzajte toto poďakovanie:

"(Part of the) Computing was performed in the High Performance Computing Center of the Matej Bel University in Banska Bystrica using the HPC infrastructure acquired in project ITMS 26230120002 and 26210120002 (Slovak infrastructure for high-performance computing) supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF."

Ďakujeme!