Zoznam školení

Spúšťanie úloh na vysokovýkonnom klastri

Účastník školenia získa základné poznatky a praktické skúsenosti so spúšťaním úloh na vysokovýkonnom klastri. Počas školenia sa oboznámi s prostredím vysokovýkonného klastra s operačným systémom Linux a základnými príkazmi pre prácu s manažérom úloh Troque. Účastník sa oboznámi s problematikou, ako definovať optimálne požiadavky na zdroje pre vykonávanie jeho úloh.

Paralelné a distribuované výpočty – teoretická časť

Účastník školenia získa základné teoretické poznatky v oblasti paralelného a distribuovaného počítania, ktoré je ťažiskom výpočtov uskutočňovaných na vysokovýkonnom klastri. Počas školenia sa oboznámi s rôznymi typmi paralelizmu a bude schopný navrhnúť vhodný spôsob paralelizácie výpočtovo náročných úloh. Nadobudnuté poznatky môže účastník ďalej rozšíriť o skúsenosti v praktickej časti školenia.

Paralelné a distribuované výpočty – príklady

Účastník školenia získa praktické skúsenosti v uskutočňovaní paralelných a distribuovaných výpočtov na vysokovýkonnom klastri. Počas školenia si prakticky overí poznatky nadobudnuté v rámci teoretickej časti školenia počas riešenia konkrétnych úloh. Pri riešení úloh sa oboznámi s bežne používanými nástrojmi pre paralelizáciu ako je MPI alebo OpenMP.